選單圖示選單圖示

Viện bảo tàng Quốc gia Cố Cung

:::Thủ trưởng đương nhiệm

Viện trưởng và Phó viện trưởng đương nhiệm
 
WU, MI-CHA
Giám đốc Ngô Mật Sát
  Trình độ học vấn
 • Cử nhân Đại học Khoa Lịch sử - Đại học Quốc gia Đài Loan (10/1974~06/1978)
 • Thạc sĩ nghiên cứu Khoa học Nhân văn - Đại học Tokyo Nhật Bản (04/1985~03/1987)
 • Hoàn thành chương trình học Tiến sĩ nghiên cứu Khoa học Nhân văn - Đại học Tokyo Nhật Bản (03/1987~03/1990)
Tài liệu chi tiết
 
Phó viện trưởng chính vụ đương nhiệm Hoàng Vĩnh Thái
Phó viện trưởng chính vụ đương nhiệm Hoàng Vĩnh Thái
  Trình độ học vấn
 • Tiến sỹ Kiến trúc, trường đại học quốc gia Thành Công
 • Thạc sỹ Xây dựng, trường đại học quốc gia Đài Loan
 • Cử nhân Kiến trúc, trường đại học Phùng Giáp
Tài liệu chi tiết
Phó Viện trưởng thường(Yu, Pei-Chin)
Phó giám đốc thường trực – ông Dư Bội Cẩn
  Quá trình học tập
 • Đại học, Khoa Lịch sử, Đại học Quốc lập Chengchi
 • Thạc sỹ, Khoa Lịch sử, Đại học Quốc lập Đài Loan
 • Tiến sỹ, Viện Lịch sử Nghệ thuật, Đại học Quốc lập Đài Loan
Tài liệu chi tiết
 
Thủ trưởng các nhiệm kì trước (trước năm 1949)
Viện bảo tàng Cố Cung
 
Lý Dục Doanh 1881-1973
Lý Dục Doanh (1881-1973)

Tổng giám đốc nhiệm kì đầu tiên

Dị Bồi Cơ (1880-1937)
Dị Bồi Cơ (1880-1937)

Thời gian nhậm chức: 10/1925 – 10/1933

Mã Hoành (1881 – 1955)
Mã Hoành (1881 – 1955)

Thời gian nhậm chức: 10/1933 – 8/1949

Cục trù bị Viện bảo tàng Trung Ương
 
Phó Tư Niên 1896-1950
Phó Tư Niên (1896-1950)

Chủ nhiệm Thời gian nhậm chức: 1933-1934

Lý Tế 1896-1979
Lý Tế (1896-1979)

Chủ nhiệm Thời gian nhậm chức: 1934-1949

Các thủ trưởng nhiệm kì trước (sau khi cổ vật sang đến Đài Loan năm 1949)
Năm 1949, Ban quản lý liên hợp Bảo tàng thư viện Trung ương Quốc gia → Năm 1955, Ban quản lý liên hợp Viện bảo tàng Quốc gia Trung Ương - Cố Cung
 
Hàng Lập Vũ (1903-1991)
Hàng Lập Vũ (1903-1991)

Thời gian nhậm chức: 9/1949 – 6/1956

Khổng Đức Thành (1920-2008)
Khổng Đức Thành (1920-2008)

Thời gian nhậm chức: 07/1956 – 4/1964

Hà Liên Khuê (1902-1977)
Hà Liên Khuê (1902-1977)

Thời gian nhậm chức: 5/1964 – 8/1965

Năm 1965 – Viện bảo tàng Quốc gia Cố Cung
 
Tưởng Phục Thông (1898-1990)
Tưởng Phục Thông (1898-1990)

Thời gian nhậm chức: 9/1965 – 1/1983

Tần Hiếu Nghi (1921-2007)
Tần Hiếu Nghi (1921-2007)

Thời gian nhậm chức: 1983 – 2000

Đỗ Chính Thắng (1944- )
Đỗ Chính Thắng (1944- )

Thời gian nhậm chức: 2000 – 2004

Thạch Thủ Khiêm (1951- )
Thạch Thủ Khiêm (1951- )

Thời gian nhậm chức: 5/2004 – 1/2006

Lâm Mạn Lệ (1954 - )
Lâm Mạn Lệ (1954 - )

Thời gian nhậm chức: 1/2006 – 5/2008

Chu Công Hân (1947 - )
Chu Công Hân (1947 - )

Thời gian nhậm chức: 5/2008 – 7/2012

馮明珠1950-
Phùng Minh Châu (1950 - )

Thời gian nhậm chức: 9/2012 – 5/2016

Lâm Chính Nghi
Lâm Chính Nghi

Thời gian nhậm chức: 5/2016 – 7/2018

Trần Kỳ Nam
Trần Kỳ Nam

Thời gian nhậm chức: 7/2018 – 1/2019

Hội đồng chỉ đạo
Năm 1965, thành lập Hội đồng quản lý Viện bảo tàng Quốc gia Cố Cung
Năm 1991, đổi thành Hội đồng chỉ đạo.
Năm 2014, đổi thành Ban chỉ đạo.
Lễ hướng dẫn bãi miễn năm 2018
 
Vương Vân Ngũ  Chủ nhiệm
Vương Vân Ngũ Chủ nhiệm

Thời gian nhậm chức: 1965 – 1979

Nghiêm Gia Cam  Chủ nhiệm / Người triệu tập
Nghiêm Gia Cam Chủ nhiệm / Người triệu tập

Thời gian nhậm chức: 1980 – 1991

Tạ Đông Mẫn  Người triệu tập
Tạ Đông Mẫn Người triệu tập

Thời gian nhậm chức: 1991 – 1997

Lý Nguyên Thốc  Chủ nhiệm
Lý Nguyên Thốc Chủ nhiệm

Thời gian nhậm chức: 1998 – 2000

Lý Viễn Triết   Chủ nhiệm / Người triệu tập
Lý Viễn Triết Chủ nhiệm / Người triệu tập

Thời gian nhậm chức: 2000 – 2008

Lâm Bách Lý  Ủy viên/ Người triệu tập
Lâm Bách Lý Ủy viên/ Người triệu tập

Thời gian nhậm chức: 2008 – 2016