選單圖示選單圖示

Viện bảo tàng Quốc gia Cố Cung

:::Cơ cấu tổ chức và phận sự

Điều lệ cũ về cơ cấu tổ chức của Viện bảo tàng quốc gia Cố Cung được công bố vào ngày 31 tháng 12 năm dân quốc thứ 75 (tức năm 1986) và đã được áp dụng hơn 20 năm. Để phối hợp với chính sách tinh giản gọn nhẹ bộ máy quản lý, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển nghiệp vụ trong tương lai, bản điều lệ cũ đã được chỉnh sửa nội dung và đổi tên thành “Luật tổ chức Viện bảo tàng quốc gia Cố Cung”. Luật mới được công bố vào ngày 16 tháng 1 năm dân quốc thứ 97 với hiệu lệnh số 09700003961, nêu rõ tôn chỉ hoạt động của Viện là “Sắp xếp, bảo quản, triển lãm các cổ vật cùng tác phẩm nghệ thuật vốn do Viện bảo tàng quốc gia Bắc Kinh và Cục trù bị Viện bảo tàng quốc gia Trung Ương lưu giữ. Bên cạnh đó, tăng cường việc sưu tầm, nghiên cứu, quảng bá và mở rộng giáo dục cộng đồng”. Luật cũng quy định Cố Cung trực thuộc Viện Hành Chính.

I. Cơ cấu tổ chức

Theo Luật tổ chức và Quy định hành chính của Viện, Viện đã kiện toàn bộ máy quản lý bao gồm một giám đốc, hai phó giám đốc, một thư ký chủ nhiệm. Cơ cấu tổ chức được thiết lập với 7 ban, 5 phòng, tổng cộng 12 phòng ban, gồm có: Ban đồ vật; Ban thư họa; Ban sách báo & tài liệu cổ; Ban đăng ký, tiếp nhận & bảo tồn; Ban sáng tạo văn hóa & marketing; Ban giáo dục, triển lãm & thông tin; Ban quản lý phân viện phía Nam; Phòng quản lý an ninh; Phòng thư ký; Phòng nhân sự; Phòng kế toán; Phòng định hướng chính sách.

 

【Mô hình cơ cấu tổ chức】

Giám đốc
Phó giám đốc
Thư ký chủ nhiệm
Cố vấn
 • Phòng định hướng chính sách
 • Phòng kế toán
 • Phòng nhân sự
 • Phòng thư ký
 • Phòng quản lý an ninh
 • Ban quản lý phân viện phía Nam
 • Ban giáo dục, triển lãm & thông tin
 • Ban sáng tạo văn hóa & marketing
 • Ban đăng ký, tiếp nhận & bảo tồn
 • Ban sách báo & tài liệu cổ
 • Ban thư họa
 • Ban đồ vật

 

Phòng ban
Chức vụ
Họ và Tên
Ban đồ vật
Trưởng ban
Dư Bội Cẩn
Ban thư họa
Trưởng ban
Lưu Phương Như
Ban sách báo & tài liệu cổ
Trưởng ban
Tống Triệu Lâm
Ban đăng ký, tiếp nhận & bảo tồn
Trưởng ban
Nham Tố Phương
Ban sáng tạo văn hóa & marketing
Trưởng ban
Lâm Quốc Bình
Ban giáo dục, triển lãm & thông tin
Trưởng ban
Từ Hiếu Đức
Ban quản lý phân viện phía Nam
Trưởng ban
Bành Tử Trình
Phòng quản lý an ninh
Trưởng phòng
Dương Tú Quyên
Phòng thư ký
Trưởng phòng
Hoàng Tuyên Chính
Phòng nhân sự
Trưởng phòng
Hoàng Duyệt Nhân
Phòng kế toán
Trưởng phòng
Lâm Tố Thuần
Phòng định hướng chính sách
Trưởng phòng
Thiệu Nhã Linh

II. Phận sự

Để phân công rõ ràng phận sự của mỗi phòng ban, Viện đã soạn thảo Bản quy định hành chính. Quy định này được bộ Hành Chính y chuẩn và công bố áp dụng vào ngày 13 tháng 3 năm dân quốc thứ 97. Đến ngày mồng 2 tháng 11 năm dân quốc thứ 98, quy định được sửa đổi bổ xung. Theo đó, phận sự của mỗi phòng ban như sau:

 

a. Phận sự của Ban Đồ Vật:
  1. Lưu giữ, quản lý, nghiên cứu và lập hồ sơ cho các đồ vật được lưu trữ.
2. Lên kế hoạch và tiến hành mở triển lãm; chuẩn bị danh mục, hình ảnh của vật phẩm triển lãm; Soạn thảo và biên tập các tác phẩm xuất bản.
3. Tổ chức giao lưu học thuật trong & ngoài nước đối với vật phẩm được lưu trữ.
4. Lên kế hoạch và tiến hành sưu tầm vật phẩm.
5. Những việc khác liên quan đến vật phẩm được lưu giữ và triển lãm.
b. Phận sự của Ban Thư Họa
 

1. Lưu giữ, quản lý, nghiên cứu và lập hồ sơ cho các tác phẩm thư họa.
2. Lên kế hoạch và tiến hành mở triển lãm; chuẩn bị danh mục, hình ảnh của tác phẩm triển lãm; soạn thảo và biên tập các tác phẩm xuất bản.
3. Tổ chức giao lưu học thuật trong & ngoài nước đối với tác phẩm thư họa.
4. Lên kế hoạch và tiến hành sưu tầm tác phẩm thư họa.
5. Những việc khác liên quan đến tác phẩm thư họa được lưu giữ và triển lãm.

c. Phận sự của Ban sách báo & tài liệu cổ
 

1. Lưu giữ, quản lý, nghiên cứu và lập hồ sơ cho sách báo & tài liệu cổ.
2. Lên kế hoạch và tiến hành mở triển lãm; chuẩn bị danh mục, hình ảnh của tác phẩm triển lãm; soạn thảo và biên tập các tác phẩm xuất bản.
3. Tổ chức giao lưu học thuật trong & ngoài nước đối với sách báo & tài liệu cổ.
4. Lên kế hoạch và tiến hành sưu tầm tác phẩm sách báo & tài liệu cổ.
5. Những việc khác liên quan đến sách báo & tài liệu cổ được lưu giữ và triển lãm.

d. Phận sự của Ban đăng ký, tiếp nhận & bảo tồn:
 

1. Đăng ký, tiếp nhận, trưng cầu các vật phẩm.
2. Bảo tồn, tiến hành nghiên cứu khoa học đối với các vật phẩm.
3. Bảo hành, sửa chữa các vật phẩm.
4. Các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký, tiếp nhận, bảo tồn vật phẩm.

e. Phận sự của Ban sáng tạo văn hóa & marketing:
 

1. Phát hành các tác phẩm xuất bản của Viện, quản lý quyền sở hữu trí tuệ, ủy quyền và xử lý xâm phạm bản quyền.
2. Tận dụng, sáng tạo, nâng cao giá trị và phân phối sản phẩm.
3. Thực hiện và quản lý việc quay phim, chụp ảnh vật phẩm, phong cảnh Viện cũng như các hoạt động.
4. Thực hiện và quản lý Quỹ phát triển nghệ thuật văn vật Cố Cung.
5. Các vấn đề khác liên quan đến sáng tạo văn hóa & marketing.

f. Phận sự của Ban giáo dục, triển lãm & thông tin:
 

1. Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động về đẩy mạnh giáo dục, dịch vụ phục vụ du khách; huấn luyện và quản lý tình nguyện viên.
2. Lập kế hoạch thiết kế Viện cũng như không gian triển lãm; quản lý và bảo trì các trang thiết bị liên quan.
3. Nghiên cứu, lập kế hoạch, quản lý và bảo trì các thiết bị phần cứng và phần mềm thuộc nghiệp vụ thông tin.
4. Lập kế hoạch, xây dựng, quản lý, duy trì và quảng bá mạng thông tin.
5. Các vấn đề khác liên quan đến giáo dục, triển lãm & thông tin.

g. Phận sự của Ban quản lý phân viện phía Nam:
 

1. Lưu giữ, quản lý, nghiên cứu, xuất bản, triển lãm các vật phẩm văn hóa của phân viện phía Nam
2. Bảo tồn, bảo trì, trưng cầu các vật phẩm văn hóa
3. Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động về đẩy mạnh giáo dục, dịch vụ phục vụ du khách; huấn luyện và quản lý tình nguyện viên.
4. Lập kế hoạch và thực hiện công tác vận hành, quản lý hành chính, xây dựng và bảo trì các công trình của phân viện.
5. Các vấn đề khác liên quan đến phân viện phía Nam.

h. Phận sự của Phòng quản lý an ninh:
 

1. Lập kế hoạch, thực hiện và quản lý các công tác liên quan tới vấn đề an ninh, phòng tránh tai họa, cứu hộ.
2. Huấn luyện, quản lý, giám sát, sát hạch nhân viên an ninh; hợp tác, liên hệ với đơn vị cảnh sát trực thuộc.
3. Quản lý và bảo trì trang thiết bị bảo vệ an ninh.
4. Những vấn đề khác liên quan đến vấn đề bảo vệ an ninh.

i. Phận sự của Phòng thư ký:
 

1. Các nghiệp vụ về văn thư, in ấn, thu ngân, thu mua, tạp vụ, quản lý tài chính, nghiên cứu khảo sát, pháp vụ, quan hệ công chúng (pr).
2. Những vấn đề không thuộc phận sự của các phòng ban khác.

j. Phòng nhân sự phụ trách vấn đề nhân sự của Viện.
k. Phòng kế toán phụ trách các việc liên quan đến hạch toán ngân sách, thanh toán, thống kê.
l. Phòng định hướng chính sách phụ trách các vấn đề liên quan đến xu hướng, động thái chính trị.
 • Phòng đọc của Thư viện sách báo & tài liệu cổ

  Phòng đọc của Thư viện sách báo & tài liệu cổ

 • Phòng Trưng Bày Triển Lãm (Sảnh Chính)

  Phòng Trưng Bày Triển Lãm (Sảnh Chính)