選單圖示選單圖示

Viện bảo tàng Quốc gia Cố Cung

:::Phân loại cổ vật

Loại hình và số lượng cổ vật

Tính đến hết ngày 31/08/2020, tổng số cổ vật đang được Viện lưu trữ bao gồm 698.767 món/ tập. Số lượng từng mục như bảng liệt kê dưới đây:

Đồ đồng – 6,241 chiếc
Hội họa-6,721 chiếc
Đồ sứ-25,592 chiếc
Thư pháp-3,734 bức
Đồ ngọc-13,478 chiếc
Tranh chữ-495 bức
Đồ sơn-773 chiếc
Lụa thêu-308 tấm
Đồ tráng men-2,520 chiếc
Quạt gấp-1,882 chiếc
Đồ điêu khắc-666 tác phẩm
Bản in dập-899 chiếc
Đồ dùng trong thư phòng-2,379 chiếc
Sách quý-216,507quyển
Tiền tệ-6,953
Tài liệu-395,551 quyển
Các hạng mục hỗn tạp-12,495 chiếc
Đồ dệt-1,573 chiếc